ANTREPO NEDİR?

Image

ANTREPO NEDİR?

Antrepo nedir? sorusunun cevabı hem ihracatçılar hem de ithalatçılar açısından önemlidir. Çünkü antrepo TDK’ya göre “gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer” demektir. Burada bekleyen eşya sahibi alana kadar korunur.

Açılması kurallara, yönetmeliklere göre olan antrepolara herhangi bir eşyanın konulabilmesinin de şartları vardır.

Bu yazıda antrepo ne işe yarar, konulan bir eşya oradan ne zaman çıkar, antrepolar nasıl kurulur, kimler antrepo kurabilir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

ANTREPO NE DEMEK?

Antrepo sözlük anlamı ile “Transit ticarette, gümrük vergisine konu olup, henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerektiğinde küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı, gümrük binaları yakınında bulunan, kamu veya özel kesimce işletilen bir tür depo”dur.

Nakliye Nedir? Merak ediyorsanız, tıklayın öğrenin.

Gümrük binalarının yakınında yapılması eşyanın teslim alınması aşamasında sahibine kolaylık olmasını sağlar, taşıma sırasında daha az zaman harcanır.

Eşyanın antrepoya alınması için gümrük beyanında bulunulması gerekir. Bunun için “antrepo beyannamesi” doldurulur. Yapılan kontroller sonunda eşya beyana uygunsa antrepoya alınır.

Antrepolara konulan eşya için tahakkuk eden gümrük antrepo beyannamesinde gösterilir. Bu vergileri karşılayacak miktarda teminat yatırılır. Öte yandan teminat alınmış olsa bile, eşyanın gümrük işlemleri bitmeden ve gümrük idaresinin izni olmadan antrepolardan çıkarılması söz konusu değildir. Eşyanın antrepodan çıkarılabilmesi için gümrük işlemlerinin mutlaka tamamlanması gereklidir.

Eşyanın antrepolarda kalış süresi ise sınırsızdır. Ancak, antrepodaki eşya için gümrük tarafından onaylanmış bir işlem varsa veya kullanım tayin eden bir gümrük beyannamesi söz konusu ise gümrük işlemlerinin, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya tasfiye edilir.

Bu durumun istisnası vardır. Antrepodaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeyen, istiflenme, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler için geçici olarak çıkarılması mümkündür. “Elleçleme” olarak tanımlaman bu işlemler için de gümrük idaresinden izin alınması gerekir.

Ayrıca antrepolarda depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir.

Antrepoya alınan eşyandan öncelikle antrepo işleticisi sorumludur, ancak bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre bu yükümlülüklerin kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir.

Antrepolar herkesin istediği an açabildiği binalar değildir. Antrepo açmanın kendine özgü kuralları vardır, yönetmeliklere göre açılırlar.

ANTREPO ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Antrepolar öncelikle 2’ye ayrılır:

Genel antrepolar

Özel antrepolar

Genel antrepolar herkesin eşyasını koyabildiği antrepolardır, özel antrepolar ise, yalnızca antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulmuştur.

Her 2 antrepo türünün de kendine özgü tipleri vardır.

Genel antrepoların A, B ve F, özel antrepoların ise, C, D ve E tipi söz konusudur.

• A tipi antrepoda işletici, stok kayıtlarını tutar, antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde ise gümrük vergilerini ödemekten sorumludur.

• B tipi antrepoda, antrepoya konulan eşyadan, kullanıcı sorumludur. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Sadece antrepoyu kiralamakla yükümlüdür. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

• C tipi antrepo, işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Antrepoya alınan eşyadan bu kişi sorumludur.

• D tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, kayıt yoluyla rejime girişin uygulandığı özel antrepodur.

• E tipi antrepo, işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

• F tipi antrepo ise gümrük idareleri tarafından işletilen genel antrepo tipidir.

ANTREPO NASIL AÇILIR?

Antrepoyu kimlerin nasıl açabileceği Gümrük Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Öncelikle antrepo açmak ve işletmek isteyenlerin Türkiye’de yerleşik olması gerekmektedir.

Genel antrepo ile her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş almalıdır.

Daha sonra gerekli belgeler ile gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne başvurulur. Başmüdürlük de gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması halinde antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı, yatırım yapılan yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususları ile talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karşılar.

Bu aşamadan sonra da antrepo kurulabilir.

Copyright 2022 - 2024 TRANSMAX. Powered By DüzceNet